다시 돌아온 ‘Locky ransomware’ 감염 주의


1. 개요 


지난 9월 ‘Locky ransomware’가 또 다시 유포되어 사용자를 위협하기 시작했다. 이번에 유포되고 있는 ‘Locky ransomware’ 변종은 ‘.7zip’ 또는 ‘.7z’ 형태로 사용자의 이메일에 발송되어 해당 압축파일을 해제 시, 나오는 스크립트 파일을 통하여 추가 랜섬웨어 파일을 다운로드하여 동작한다.


해당 변종 랜섬웨어 감염 시 원본 파일명과 함께 확장자를 ‘.Ykcol’ 변경하고 있으며 사용자 PC내에 있는 대상 파일들을 암호화하고 있기 때문에 사용자들의 주의가 요구된다.


이번 보고서에서는 다시 유포되고 있는 ‘Locky ransomware’ 에 대해 알아보고 한다.
2. 분석 정보


2-1. 파일 정보


구분

내용

파일명

(임의의 파일명).vbs

파일크기

9,755 byte

진단명

Script/W32.Locky-Crypt-Downloader

악성동작

다운로더
구분

내용

파일명

cCHtRnVpul.exe

파일크기

649,216 byte

진단명

Ransom/W32.Locky.649216

악성동작

파일 암호화, 금전 요구

2-2. 유포 경로

정확한 유포 경로는 밝혀지지 않았지만 해당 랜섬웨어는 스크립트 파일을 ‘7zip’, ‘7z’ 형태로 이메일에 첨부하여 이를 실행 시 추가적으로 랜섬웨어 실행파일이 다운로드 되도록 유포되고 있는 것으로 확인 된다.
2-3. 실행 과정

이메일에 첨부되어 있는 악성 스크립트 파일이 실행이 되면, 랜섬웨어 실행파일을 %TEMP% 경로에 다운로드 한다. 그 후 대상이 되는 사용자 PC의 파일을 찾아 암호화 동작을 수행하고, 파일 암호화가 완료되면 원본 파일명과 함께 확장자를 ‘.ykcol’로 변경한다. 그리고 복호화를 방법을 알려주는 랜섬노트를 출력한다. 


[그림 1] 감염 된 사용자 바탕화면[그림 1] 감염 된 사용자 바탕화면

3. 악성 동작


3-1. 랜섬웨어 다운로드 및 실행

악성 스크립트 파일이 실행되면 지정된 사이트로부터 EXE형태의 랜섬웨어 파일을 %TEMP% 경로에 다운로드 하고 실행된다. 해당 파일은 암호화 동작이 수행되면 삭제 된다.[그림 2] 랜섬웨어 다운로드[그림 2] 랜섬웨어 다운로드


[그림 3] 다운로드 된 랜섬웨어 실행시키는 부분(스크립트 파일)[그림 3] 다운로드 된 랜섬웨어 실행시키는 부분(스크립트 파일)
3-2. 파일 암호화

해당 랜섬웨어는 대상이 되는 파일을 찾아 암호화를 진행한다. 암호화가 완료되면 원본 파일명과 함께 확장자를 ‘.ykcol’ 로 변경하며, ‘ykcol.htm’ 라는 이름의 랜섬노트를 생성한다. 아래는 암호화 된 사용자 파일을 보여준다.


[그림 4] 파일 암호화[그림 4] 파일 암호화구분

내용

암호화 대상 파일

확장자

.001, .002, .003, .004, .005, .006, .007, .008, .009, .010, .011, .123, .1cd, .3dm, .3ds, .3fr, .3g2, .3gp, .3pr, .602, .7z, .7zip, .ARC, .CSV, .DOC, .DOT, .MYD, .MYI, .NEF, .PAQ, .PPT, .RTF, .SQLITE3, .SQLITEDB, .XLS, .aac, .ab4, .accdb, .accde, .accdr, .accdt, .ach, .acr, .act, .adb, .adp, .ads, .aes, .agdl, .ai, .aiff, .ait, .al, .aoi, .apj, .apk, .arw, .asc, .asf, .asm, .asp, .aspx, .asset, .asx, .avi, .awg, .back, .backup, .backupdb, .bak, .bank, .bat, .bay, .bdb, .bgt, .bik, .bin, .bkp, .blend, .bmp, .bpw, .brd, .bsa, .cdf, .cdr, .cdr3, .cdr4, .cdr5, .cdr6, .cdrw, .cdx, .ce1, .ce2, .cer, .cfg, .cgm, .cib, .class, .cls, .cmd, .cmt, .config, .contact, .cpi, .cpp, .cr2, .craw, .crt, .crw, .cs, .csh, .csl, .csr, .css, .csv, .d3dbsp, .dac, .das, .dat, .db, .db3, .db_journal, .dbf, .dbx, .dc2, .dch, .dcr, .dcs, .ddd, .ddoc, .ddrw, .dds, .der, .des, .design, .dgc, .dif, .dip, .dit, .djv, .djvu, .dng, .doc, .docb, .docm, .docx, .dot, .dotm, .dotx, .drf, .drw, .dtd, .dwg, .dxb, .dxf, .dxg, .edb, .eml, .eps, .erbsql, .erf, .exf, .fdb, .ffd, .fff, .fh, .fhd, .fla, .flac, .flf, .flv, .flvv, .forge, .fpx, .frm, .fxg, .gif, .gpg, .gray, .grey, .groups, .gry, .gz, .hbk, .hdd, .hpp, .html, .hwp, .ibank, .ibd, .ibz, .idx, .iif, .iiq, .incpas, .indd, .iwi, .jar, .java, .jnt, .jpe, .jpeg, .jpg, .js, .kc2, .kdbx, .kdc, .key, .kpdx, .kwm, .laccdb, .lay, .lay6, .lbf, .ldf, .lit, .litemod, .litesql, .log, .ltx, .lua, .m2ts, .m3u, .m4a, .m4p, .m4u, .m4v, .mapimail, .max, .mbx, .md, .mdb, .mdc, .mdf, .mef, .mfw, .mid, .mkv, .mlb, .mml, .mmw, .mny, .moneywell, .mos, .mov, .mp3, .mp4, .mpeg, .mpg, .mrw, .ms11, .msg, .myd, .n64, .nd, .ndd, .ndf, .nef, .nk2, .nop, .nrw, .ns2, .ns3, .ns4, .nsd, .nsf, .nsg, .nsh, .nvram, .nwb, .nx2, .nxl, .nyf, .oab, .obj, .odb, .odc, .odf, .odg, .odm, .odp, .ods, .odt, .ogg, .oil, .onetoc2, .orf, .ost, .otg, .oth, .otp, .ots, .ott, .p12, .p7b, .p7c, .pab, .pages, .pas, .pat, .pcd, .pct, .pdb, .pdd, .pdf, .pef, .pem, .pfx, .php, .pif, .pl, .plc, .plus_muhd, .png, .pot, .potm, .potx, .ppam, .pps, .ppsm, .ppsx, .ppt, .pptm, .pptx, .prf, .ps, .psafe3, .psd, .pspimage, .pst, .ptx, .pwm, .py, .qba, .qbb, .qbm, .qbr, .qbw, .qbx, .qby, .qcow, .qcow2, .qed, .r3d, .raf, .rar, .rat, .raw, .rb, .rdb, .re4, .rm, .rtf, .rvt, .rw2, .rwl, .rwz, .s3db, .safe, .sas7bdat, .sav, .save, .say, .sch, .sd0, .sda, .sdf, .sh, .sldm, .sldx, .slk, .sql, .sqlite, .sqlite3, .sqlitedb, .sr2, .srf, .srt, .srw, .st4, .st5, .st6, .st7, .st8, .stc, .std, .sti, .stm, .stw, .stx, .svg, .swf, .sxc, .sxd, .sxg, .sxi, .sxm, .sxw, .tar, .tar.bz2, .tbk, .tex, .tga, .tgz, .thm, .tif, .tiff, .tlg, .txt, .uop, .uot, .upk, .vb, .vbox, .vbs, .vdi, .vhd, .vhdx, .vmdk, .vmsd, .vmx, .vmxf, .vob, .wab, .wad, .wallet, .wav, .wb2, .wk1, .wks, .wma, .wmv, .wpd, .wps, .x11, .x3f, .xis, .xla, .xlam, .xlc, .xlk, .xlm, .xlr, .xls, .xlsb, .xlsm, .xlsx, .xlt, .xltm, .xltx, .xlw, .xml, .ycbcra, .yuv, .zip


[1] 암호화 대상 파일 확장자


3-3. 결제 안내

파일 암호화가 완료되면 해당 랜섬웨어는 암호화된 파일에 대하여 복호화 하기 위한 방법으로 결제 페이지로 접속하는 방법을 안내한다.

[그림 5] 랜섬노트[그림 5] 랜섬노트
랜섬노트 방법으로 TOR브라우저를 설치 후 해당 페이지로 접속하면 Locky 복호화 툴 구매 절차를 안내한다. 결제 안내 페이지에서는 한국어도 지원하고 있는 것을 확인할 수 있으며, 사용자에게 0.25비트코인을 요구하고 있다.

[그림 6] 결제 안내 페이지[그림 6] 결제 안내 페이지
4. 결론

이번 보고서에서 알아 본 해당 랜섬웨어는 이미 예전부터 많이 알려져 왔다. 하지만 최근 확장자가 변경되어진 변종 ‘Locky ansomware’ 는 여러가지 URL을 이용하여 유포하고 있기 때문에 사용자들은 출처가 불분명한 이메일에 대해서는 항상 주의를 기울여야 한다.또한 중요한 자료는 별도로 백업해 보관하여야 한다.

상기 악성코드는 잉카인터넷 안티바이러스 제품 nProtect Anti-Virus Spyware V3.0과 nProtect Anti-Virus/Spyware V4.0에서 진단 및 치료가 가능하다. 


[그림] nProtect Anti-Virus/Spyware V4.0 진단 및 치료 화면[그림] nProtect Anti-Virus/Spyware V4.0 진단 및 치료 화면
[그림] nProtect Anti-Virus/Spyware V3.0 진단 및 치료 화면[그림] nProtect Anti-Virus/Spyware V3.0 진단 및 치료 화면
Posted by nProtect

안녕하십니까? 잉카인터넷 nProtect 입니다.


2017년 10월 13일자 첫번째 업데이트 안내문입니다.


금일 정기 업데이트에서는 총 1029개 악성코드에 대한 진단/치료가 안티 바이러스에 업데이트 되었으며, 

총 3개의 스파이웨어 및 애드웨어에 대한 진단/치료가 안티 스파이웨어에 업데이트 되었습니다.1. 안티 바이러스 업데이트 안내


1-1. 안티 바이러스 업데이트 버전 : 2017-10-13.01


1-2. 다음 1029개 악성코드에 대한 진단/치료가 자사 엔진에 업데이트 되었습니다.Backdoor/W32.Agent.147969.C
Backdoor/W32.Agent.2318848
Backdoor/W32.Agent.410131
Backdoor/W32.Agent.46592.BC
Backdoor/W32.Agent.487770
Backdoor/W32.Agent.521235
Backdoor/W32.Agent.573355
Backdoor/W32.Agent.618496.AP
Backdoor/W32.Agent.63775
Backdoor/W32.Agent.6501969
Backdoor/W32.Agent.65962
Backdoor/W32.Agent.66062
Backdoor/W32.Agent.851968.U
Backdoor/W32.Androm.1006642
Backdoor/W32.Androm.1007666
Backdoor/W32.Androm.115200.B
Backdoor/W32.Androm.1400320
Backdoor/W32.Androm.172032.AG
Backdoor/W32.Androm.184832.F
Backdoor/W32.Androm.2221056
Backdoor/W32.Androm.23084
Backdoor/W32.Androm.23172
Backdoor/W32.Androm.405610
Backdoor/W32.Androm.630264
Backdoor/W32.Androm.650240.B
Backdoor/W32.Androm.651776.B
Backdoor/W32.Androm.679936.B
Backdoor/W32.Androm.754176.B
Backdoor/W32.Androm.91648.F
Backdoor/W32.Androm.92672.E
Backdoor/W32.Bifrose.278528.P
Backdoor/W32.Bladabindi.474392
Backdoor/W32.Bredolab.65536.K
Backdoor/W32.Ceckno.1050918
Backdoor/W32.DarkKomet.1284608.B
Backdoor/W32.DarkKomet.1568818
Backdoor/W32.DarkKomet.1580032.B
Backdoor/W32.DarkKomet.1728624
Backdoor/W32.DarkKomet.331776.C
Backdoor/W32.DarkKomet.748222
Backdoor/W32.DarkKomet.764603
Backdoor/W32.DarkKomet.879616.B
Backdoor/W32.Defsel.276631
Backdoor/W32.Farfli.1417216
Backdoor/W32.Hupigon.705676
Backdoor/W32.InfeCleaner.9791360
Backdoor/W32.NanoBot.1923132
Backdoor/W32.NanoBot.879104
Backdoor/W32.Poison.10700288
Backdoor/W32.Poison.12783616
Backdoor/W32.Poison.13588992
Backdoor/W32.Poison.14071808
Backdoor/W32.Poison.14343680
Backdoor/W32.Poison.145920.D
Backdoor/W32.Poison.15209472
Backdoor/W32.Poison.156672.Q
Backdoor/W32.Poison.416768.B
Backdoor/W32.Poison.4265472
Backdoor/W32.Poison.533504
Backdoor/W32.Poison.5351936
Backdoor/W32.Poison.5353472
Backdoor/W32.Poison.5517312
Backdoor/W32.RBot.2030080
Backdoor/W32.Wabot.2383077
Backdoor/W32.Xtreme.1041920
Backdoor/W32.Xtreme.1041920.B
Backdoor/W32.Xtreme.1208320
Backdoor/W32.Xtreme.1508736
Backdoor/W32.Xtreme.7005184
Banker/W32.Agent.9839616
Banker/W32.Banbra.1620480
Banker/W32.Banbra.93516
Banker/W32.BestaFera.1865216
Banker/W32.Ghoul.7254059
Banker/W32.Metel.157696
Banker/W32.NeutrinoPOS.187479
Banker/W32.NeutrinoPOS.197313
Banker/W32.NeutrinoPOS.265743
Banker/W32.NeutrinoPOS.85350
Banker/W32.Pharm.373621
Banker/W32.Pharm.6647
Downloader/W32.Agent.55839
Downloader/W32.Agent.798720
Ransom/W32.Agent.182400
Ransom/W32.Agent.2372944
Ransom/W32.Blocker.10072064.C
Ransom/W32.Blocker.11046912.B
Ransom/W32.Blocker.11763712
Ransom/W32.Blocker.11943936.B
Ransom/W32.Blocker.12148736.B
Ransom/W32.Blocker.12218368.B
Ransom/W32.Blocker.12521472.C
Ransom/W32.Blocker.2232320.D
Ransom/W32.Blocker.24657920
Ransom/W32.Blocker.3031040.D
Ransom/W32.Blocker.3084288.D
Ransom/W32.Blocker.3162112.D
Ransom/W32.Blocker.4247552.B
Ransom/W32.Blocker.4362240.B
Ransom/W32.Blocker.4423680.C
Ransom/W32.Blocker.4431872.B
Ransom/W32.Blocker.4444160.D
Ransom/W32.Blocker.4464640.D
Ransom/W32.Blocker.4554752.F
Ransom/W32.Blocker.4653056.B
Ransom/W32.Blocker.503525
Ransom/W32.Blocker.577055
Ransom/W32.Blocker.5922816.C
Ransom/W32.Blocker.5939200
Ransom/W32.Blocker.608469
Ransom/W32.Blocker.6217728
Ransom/W32.Blocker.6258688.D
Ransom/W32.Blocker.6320128
Ransom/W32.Blocker.7577600.B
Ransom/W32.Blocker.7663616
Ransom/W32.Blocker.7700480
Ransom/W32.Blocker.7729152.B
Ransom/W32.Blocker.7741440.B
Ransom/W32.Blocker.7888896.B
Ransom/W32.Blocker.8478720
Ransom/W32.Blocker.9175040
Ransom/W32.Blocker.9314304
Ransom/W32.Blocker.9527296.B
Ransom/W32.Blocker.9576448.B
Ransom/W32.Crypto.22394.B
Ransom/W32.Crypto.23272
Ransom/W32.Crypto.23640.B
Ransom/W32.Crypto.23776.B
Ransom/W32.Foreign.290304
Ransom/W32.Locky.167936.G
Ransom/W32.Locky.167936.H
Ransom/W32.Locky.185344.F
Ransom/W32.Locky.185344.G
Ransom/W32.Locky.586240
Ransom/W32.Locky.592896.B
Ransom/W32.Locky.592896.C
Ransom/W32.Locky.605184.B
Ransom/W32.Locky.635904.B
Ransom/W32.Locky.661504
Ransom/W32.WannaCry.122880.D
Ransom/W32.WannaCry.184320.E
Ransom/W32.WannaCry.229376.C
Ransom/W32.WannaCry.262144.C
Ransom/W32.WannaCry.3514368.F
Trojan-Downloader/W32.Agent.29570
Trojan-Downloader/W32.Betload.13025280
Trojan-Downloader/W32.Cryptoload.537600
Trojan-Downloader/W32.FraudLoad.3197440
Trojan-Downloader/W32.Paph.40644
Trojan-Downloader/W32.Paph.40698
Trojan-Downloader/W32.Paph.40766.B
Trojan-Downloader/W32.Paph.41104
Trojan-Downloader/W32.Paph.42556
Trojan-Downloader/W32.Paph.42845
Trojan-Downloader/W32.Paph.44759
Trojan-Downloader/W32.PsDownload.858624
Trojan-Downloader/W32.Tovkater.62902
Trojan-Downloader/W32.Tovkater.62908
Trojan-Downloader/W32.Upatre.112576.F
Trojan-Downloader/W32.Upatre.113184.C
Trojan-Downloader/W32.Upatre.125592
Trojan-Downloader/W32.Upatre.1482240
Trojan-Downloader/W32.Upatre.1544704
Trojan-Downloader/W32.Upatre.19624
Trojan-Downloader/W32.Upatre.21710
Trojan-Downloader/W32.Upatre.22748.B
Trojan-Downloader/W32.Upatre.26006.B
Trojan-Downloader/W32.Upatre.27004
Trojan-Downloader/W32.Upatre.34778
Trojan-Downloader/W32.Upatre.35380
Trojan-Downloader/W32.Upatre.376320.B
Trojan-Downloader/W32.Upatre.39332
Trojan-Downloader/W32.Upatre.39684
Trojan-Downloader/W32.Upatre.42944.C
Trojan-Downloader/W32.Upatre.4618240
Trojan-Downloader/W32.Upatre.71716.B
Trojan-Downloader/W32.Upatre.71884
Trojan-Downloader/W32.Upatre.72020
Trojan-Downloader/W32.Upatre.72852
Trojan-Downloader/W32.Upatre.73020
Trojan-Dropper/W32.Agent.13373656
Trojan-Dropper/W32.Agent.413696.AY
Trojan-Dropper/W32.Agent.425984.BV
Trojan-Dropper/W32.Agent.46886
Trojan-Dropper/W32.Agent.6160384
Trojan-Dropper/W32.Agent.675840.BI
Trojan-Dropper/W32.Agent.79872.AS
Trojan-Dropper/W32.Agent.808448.C
Trojan-Dropper/W32.Dapato.1002915
Trojan-Dropper/W32.Dapato.100478
Trojan-Dropper/W32.Dapato.1061780
Trojan-Dropper/W32.Dapato.1152217
Trojan-Dropper/W32.Dapato.1174033
Trojan-Dropper/W32.Dapato.1204331
Trojan-Dropper/W32.Dapato.132022
Trojan-Dropper/W32.Dapato.241893
Trojan-Dropper/W32.Dapato.264295
Trojan-Dropper/W32.Dapato.304277
Trojan-Dropper/W32.Dapato.359946
Trojan-Dropper/W32.Dapato.372762
Trojan-Dropper/W32.Dapato.374462
Trojan-Dropper/W32.Dapato.376197
Trojan-Dropper/W32.Dapato.411761
Trojan-Dropper/W32.Dapato.466057
Trojan-Dropper/W32.Dapato.492115
Trojan-Dropper/W32.Dapato.492335
Trojan-Dropper/W32.Dapato.502277
Trojan-Dropper/W32.Dapato.530907
Trojan-Dropper/W32.Dapato.545605
Trojan-Dropper/W32.Dapato.556162
Trojan-Dropper/W32.Dapato.562010
Trojan-Dropper/W32.Dapato.573162
Trojan-Dropper/W32.Dapato.585242
Trojan-Dropper/W32.Dapato.593064
Trojan-Dropper/W32.Dapato.594812
Trojan-Dropper/W32.Dapato.602862
Trojan-Dropper/W32.Dapato.607527
Trojan-Dropper/W32.Dapato.612191
Trojan-Dropper/W32.Dapato.620221
Trojan-Dropper/W32.Dapato.620968
Trojan-Dropper/W32.Dapato.623568
Trojan-Dropper/W32.Dapato.623590
Trojan-Dropper/W32.Dapato.627397
Trojan-Dropper/W32.Dapato.628410
Trojan-Dropper/W32.Dapato.629501
Trojan-Dropper/W32.Dapato.642848
Trojan-Dropper/W32.Dapato.650850
Trojan-Dropper/W32.Dapato.651097
Trojan-Dropper/W32.Dapato.652053
Trojan-Dropper/W32.Dapato.652607
Trojan-Dropper/W32.Dapato.652935
Trojan-Dropper/W32.Dapato.655244
Trojan-Dropper/W32.Dapato.655306
Trojan-Dropper/W32.Dapato.656194
Trojan-Dropper/W32.Dapato.661880
Trojan-Dropper/W32.Dapato.664228
Trojan-Dropper/W32.Dapato.668742
Trojan-Dropper/W32.Dapato.680711
Trojan-Dropper/W32.Dapato.700362
Trojan-Dropper/W32.Dapato.725658
Trojan-Dropper/W32.Dapato.742226
Trojan-Dropper/W32.Dapato.756040
Trojan-Dropper/W32.Dapato.761035
Trojan-Dropper/W32.Dapato.780821
Trojan-Dropper/W32.Dapato.798763
Trojan-Dropper/W32.Dapato.812418
Trojan-Dropper/W32.Dapato.865098
Trojan-Dropper/W32.Dapato.867636
Trojan-Dropper/W32.Dapato.883014
Trojan-Dropper/W32.Dapato.893861
Trojan-Dropper/W32.Dapato.935519
Trojan-Dropper/W32.Dapato.943488
Trojan-Dropper/W32.Daws.133120.B
Trojan-Dropper/W32.Dinwod.932758
Trojan-Dropper/W32.Dinwod.933472
Trojan-Dropper/W32.Dinwod.933474
Trojan-Dropper/W32.Dinwod.933698
Trojan-Dropper/W32.Dinwod.933850
Trojan-Dropper/W32.Dinwod.933860
Trojan-Dropper/W32.Dinwod.934253
Trojan-Dropper/W32.Dinwod.934261
Trojan-Dropper/W32.Dinwod.934344
Trojan-Dropper/W32.Dinwod.934377
Trojan-Dropper/W32.Dinwod.934427
Trojan-Dropper/W32.Dinwod.934596
Trojan-Dropper/W32.Dinwod.934698
Trojan-Dropper/W32.Dinwod.934868
Trojan-Dropper/W32.Dinwod.935008
Trojan-Dropper/W32.Dinwod.935024
Trojan-Dropper/W32.Dinwod.935227
Trojan-Dropper/W32.Dinwod.935236
Trojan-Dropper/W32.Dinwod.935304
Trojan-Dropper/W32.Dinwod.935612
Trojan-Dropper/W32.Dinwod.935771
Trojan-Dropper/W32.Dinwod.935845
Trojan-Dropper/W32.Dinwod.935929
Trojan-Dropper/W32.Dinwod.936037
Trojan-Dropper/W32.Dinwod.936170
Trojan-Dropper/W32.Dinwod.936197
Trojan-Dropper/W32.Dinwod.936218
Trojan-Dropper/W32.Dinwod.936222
Trojan-Dropper/W32.Dinwod.936267
Trojan-Dropper/W32.Dinwod.936313
Trojan-Dropper/W32.Dinwod.936399
Trojan-Dropper/W32.Dinwod.936473
Trojan-Dropper/W32.Dinwod.936494
Trojan-Dropper/W32.Dinwod.936638
Trojan-Dropper/W32.Dinwod.936647
Trojan-Dropper/W32.Dinwod.936712
Trojan-Dropper/W32.Dinwod.936787
Trojan-Dropper/W32.Dinwod.936868
Trojan-Dropper/W32.Dinwod.936989
Trojan-Dropper/W32.Dinwod.937234
Trojan-Dropper/W32.Dinwod.937282
Trojan-Dropper/W32.Dinwod.937356
Trojan-Dropper/W32.Dinwod.937370
Trojan-Dropper/W32.Dinwod.937402
Trojan-Dropper/W32.Dinwod.937637
Trojan-Dropper/W32.Dinwod.937710
Trojan-Dropper/W32.Dinwod.938059
Trojan-Dropper/W32.Dinwod.938187
Trojan-Dropper/W32.Dinwod.938207
Trojan-Dropper/W32.Dinwod.938317
Trojan-Dropper/W32.Dinwod.938447
Trojan-Dropper/W32.Dinwod.938533
Trojan-Dropper/W32.Dinwod.939214
Trojan-Dropper/W32.Dinwod.939425
Trojan-Dropper/W32.Dinwod.939690
Trojan-Dropper/W32.Dinwod.940259
Trojan-Dropper/W32.Dinwod.940266
Trojan-Dropper/W32.Dinwod.940385
Trojan-Dropper/W32.Dinwod.940785
Trojan-Dropper/W32.Dinwod.940967
Trojan-Dropper/W32.Dinwod.941407
Trojan-Dropper/W32.Dinwod.941425
Trojan-Dropper/W32.Dinwod.941687
Trojan-Dropper/W32.Dinwod.941694
Trojan-Dropper/W32.Dinwod.941840
Trojan-Dropper/W32.Dinwod.942068
Trojan-Dropper/W32.Dinwod.942074
Trojan-Dropper/W32.Dinwod.942075
Trojan-Dropper/W32.Dinwod.942122
Trojan-Dropper/W32.Dinwod.942131
Trojan-Dropper/W32.Dinwod.942153
Trojan-Dropper/W32.Dinwod.942160
Trojan-Dropper/W32.Dinwod.942268
Trojan-Dropper/W32.Dinwod.942594
Trojan-Dropper/W32.Dinwod.942969
Trojan-Dropper/W32.Dinwod.943227
Trojan-Dropper/W32.Dinwod.943253
Trojan-Dropper/W32.Dinwod.943506
Trojan-Dropper/W32.Dinwod.943618
Trojan-Dropper/W32.Dinwod.943626
Trojan-Dropper/W32.Dinwod.943709
Trojan-Dropper/W32.Dinwod.943871
Trojan-Dropper/W32.Dinwod.943881
Trojan-Dropper/W32.Dinwod.944029
Trojan-Dropper/W32.Dinwod.944333
Trojan-Dropper/W32.Dinwod.944631
Trojan-Dropper/W32.Dinwod.944781
Trojan-Dropper/W32.Dinwod.944803
Trojan-Dropper/W32.Dinwod.944812
Trojan-Dropper/W32.Dinwod.944822
Trojan-Dropper/W32.Dinwod.944848
Trojan-Dropper/W32.Dinwod.945298
Trojan-Dropper/W32.Dinwod.945435
Trojan-Dropper/W32.Dinwod.945825
Trojan-Dropper/W32.Dinwod.945849
Trojan-Dropper/W32.Dinwod.946769
Trojan-Dropper/W32.Dinwod.947003
Trojan-Dropper/W32.Dinwod.947445
Trojan-Dropper/W32.Dinwod.947821
Trojan-Dropper/W32.Dinwod.948125
Trojan-Dropper/W32.Dinwod.948155
Trojan-Dropper/W32.Dinwod.949953
Trojan-Dropper/W32.Dinwod.951964
Trojan-Dropper/W32.FrauDrop.65543
Trojan-Dropper/W32.Inject.1659904
Trojan-Dropper/W32.Inject.1864840
Trojan-Dropper/W32.Inject.3961856
Trojan-Dropper/W32.Inject.723968.B
Trojan-Dropper/W32.Inject.845312
Trojan-Dropper/W32.Keylogger.282104
Trojan-Dropper/W32.Scrop.2895872
Trojan-Dropper/W32.Sysn.13426688
Trojan-Exploit/W32.BypassUAC.105908
Trojan-Exploit/W32.BypassUAC.872448
Trojan-Exploit/W64.CVE-2015-1701.5500
Trojan-Proxy/W32.Agent.24090.G
Trojan-PWS/W32.Chisburg.934912
Trojan-PWS/W32.Fareit.1302528.B
Trojan-PWS/W32.Fareit.200704.AX
Trojan-PWS/W32.Fareit.563712
Trojan-PWS/W32.Fareit.686592.D
Trojan-PWS/W32.Fareit.742912
Trojan-PWS/W32.Fareit.750080
Trojan-PWS/W32.Fareit.764928.B
Trojan-PWS/W32.Fareit.778752
Trojan-PWS/W32.Fareit.811008
Trojan-PWS/W32.QQPass.2404352.C
Trojan-PWS/W32.Ruftar.22142
Trojan-PWS/W32.Tepfer.89378
Trojan-Spy/W32.Agent.1044480.F
Trojan-Spy/W32.Agent.1048576.Q
Trojan-Spy/W32.Agent.18528
Trojan-Spy/W32.Noon.1007154
Trojan-Spy/W32.Noon.1205760
Trojan-Spy/W32.Noon.454656
Trojan-Spy/W32.Noon.810496.B
Trojan-Spy/W32.Noon.905266
Trojan-Spy/W32.SpyEyes.147456.AX
Trojan-Spy/W32.Ursnif.507904
Trojan-Spy/W32.Ursnif.626688.B
Trojan-Spy/W32.ZBot.133470
Trojan-Spy/W32.ZBot.133608
Trojan-Spy/W32.ZBot.16338
Trojan-Spy/W32.ZBot.19260.B
Trojan-Spy/W32.ZBot.19912.D
Trojan-Spy/W32.ZBot.19914.B
Trojan-Spy/W32.ZBot.19956.C
Trojan-Spy/W32.ZBot.20048.D
Trojan-Spy/W32.ZBot.20768.B
Trojan-Spy/W32.ZBot.21196.B
Trojan-Spy/W32.ZBot.21372.G
Trojan-Spy/W32.ZBot.21500.D
Trojan-Spy/W32.ZBot.21572.B
Trojan-Spy/W32.ZBot.21636
Trojan-Spy/W32.ZBot.21964.C
Trojan-Spy/W32.ZBot.22140.B
Trojan-Spy/W32.ZBot.22252.B
Trojan-Spy/W32.ZBot.23160.B
Trojan-Spy/W32.ZBot.23396.B
Trojan-Spy/W32.ZBot.23492.B
Trojan-Spy/W32.ZBot.24142.B
Trojan-Spy/W32.ZBot.24898
Trojan-Spy/W32.ZBot.25470.B
Trojan-Spy/W32.ZBot.25732.C
Trojan-Spy/W32.ZBot.25746.B
Trojan-Spy/W32.ZBot.26408.B
Trojan-Spy/W32.ZBot.27852
Trojan-Spy/W32.ZBot.28740.B
Trojan-Spy/W32.ZBot.28840.B
Trojan-Spy/W32.ZBot.29994
Trojan-Spy/W32.ZBot.30510.B
Trojan-Spy/W32.ZBot.30936.C
Trojan-Spy/W32.ZBot.31532.B
Trojan-Spy/W32.ZBot.530016
Trojan-Spy/W32.ZBot.533588
Trojan-Spy/W32.ZBot.533760
Trojan-Spy/W32.ZBot.533898
Trojan-Spy/W32.ZBot.534608
Trojan-Spy/W32.ZBot.572870
Trojan-Spy/W32.ZBot.583118
Trojan-Spy/W32.ZBot.583698
Trojan-Spy/W32.ZBot.584070
Trojan-Spy/W32.ZBot.584920
Trojan-Spy/W32.ZBot.586928
Trojan-Spy/W32.ZBot.586996
Trojan-Spy/W32.ZBot.587476
Trojan-Spy/W32.ZBot.588322
Trojan-Spy/W32.ZBot.588696
Trojan-Spy/W32.ZBot.588966
Trojan-Spy/W32.ZBot.589308
Trojan-Spy/W32.ZBot.589956
Trojan-Spy/W32.ZBot.590192
Trojan-Spy/W32.ZBot.590634
Trojan-Spy/W32.ZBot.591110
Trojan-Spy/W32.ZBot.591552
Trojan-Spy/W32.ZBot.591620
Trojan-Spy/W32.ZBot.591826
Trojan-Spy/W32.ZBot.591964
Trojan-Spy/W32.ZBot.592166
Trojan-Spy/W32.ZBot.592882
Trojan-Spy/W32.ZBot.593148
Trojan-Spy/W32.ZBot.593522
Trojan-Spy/W32.ZBot.595258
Trojan-Spy/W32.ZBot.595980
Trojan-Spy/W32.ZBot.596040
Trojan-Spy/W32.ZBot.596754
Trojan-Spy/W32.ZBot.598386
Trojan-Spy/W32.ZBot.599508
Trojan-Spy/W32.ZBot.599644
Trojan-Spy/W32.ZBot.599952
Trojan-Spy/W32.ZBot.600428
Trojan-Spy/W32.ZBot.601174
Trojan-Spy/W32.ZBot.602026
Trojan-Spy/W32.ZBot.602334
Trojan-Spy/W32.ZBot.602772
Trojan-Spy/W32.ZBot.602806
Trojan-Spy/W32.ZBot.603010
Trojan-Spy/W32.ZBot.603362
Trojan-Spy/W32.ZBot.603600
Trojan-Spy/W32.ZBot.603872
Trojan-Spy/W32.ZBot.604508
Trojan-Spy/W32.ZBot.604950
Trojan-Spy/W32.ZBot.605830
Trojan-Spy/W32.ZBot.606208.Z
Trojan-Spy/W32.ZBot.607088
Trojan-Spy/W32.ZBot.607534
Trojan-Spy/W32.ZBot.609128
Trojan-Spy/W32.ZBot.610726
Trojan-Spy/W32.ZBot.611408
Trojan-Spy/W32.ZBot.612188
Trojan-Spy/W32.ZBot.612496
Trojan-Spy/W32.ZBot.612632
Trojan-Spy/W32.ZBot.612770
Trojan-Spy/W32.ZBot.613208
Trojan-Spy/W32.ZBot.614398
Trojan-Spy/W32.ZBot.614672
Trojan-Spy/W32.ZBot.615248
Trojan-Spy/W32.ZBot.615962
Trojan-Spy/W32.ZBot.616136
Trojan-Spy/W32.ZBot.616440
Trojan-Spy/W32.ZBot.616780
Trojan-Spy/W32.ZBot.617292
Trojan-Spy/W32.ZBot.617326
Trojan-Spy/W32.ZBot.617428
Trojan-Spy/W32.ZBot.617598
Trojan-Spy/W32.ZBot.617734
Trojan-Spy/W32.ZBot.617764
Trojan-Spy/W32.ZBot.617836
Trojan-Spy/W32.ZBot.618004
Trojan-Spy/W32.ZBot.619060
Trojan-Spy/W32.ZBot.619706
Trojan-Spy/W32.ZBot.619774
Trojan-Spy/W32.ZBot.620658
Trojan-Spy/W32.ZBot.621168
Trojan-Spy/W32.ZBot.621198
Trojan-Spy/W32.ZBot.621776
Trojan-Spy/W32.ZBot.623990
Trojan-Spy/W32.ZBot.624296
Trojan-Spy/W32.ZBot.624326
Trojan-Spy/W32.ZBot.624394
Trojan-Spy/W32.ZBot.626510
Trojan-Spy/W32.ZBot.62890
Trojan-Spy/W32.ZBot.63942
Trojan-Spy/W32.ZBot.64460
Trojan-Spy/W32.ZBot.93984
Trojan/W32.Agent.100666.C
Trojan/W32.Agent.10240.ZR
Trojan/W32.Agent.102912.ZS
Trojan/W32.Agent.1032210
Trojan/W32.Agent.1032212
Trojan/W32.Agent.1048576.LT
Trojan/W32.Agent.106497.N
Trojan/W32.Agent.115097.C
Trojan/W32.Agent.1169981
Trojan/W32.Agent.117728.B
Trojan/W32.Agent.1178112.AA
Trojan/W32.Agent.1189364
Trojan/W32.Agent.1207259
Trojan/W32.Agent.122129.E
Trojan/W32.Agent.125560.G
Trojan/W32.Agent.1280118
Trojan/W32.Agent.133632.VL
Trojan/W32.Agent.135925.C
Trojan/W32.Agent.135990
Trojan/W32.Agent.141312.TO
Trojan/W32.Agent.142654.C
Trojan/W32.Agent.143360.CMO
Trojan/W32.Agent.143360.CMP
Trojan/W32.Agent.143360.CMQ
Trojan/W32.Agent.143872.VH
Trojan/W32.Agent.145124.C
Trojan/W32.Agent.147638
Trojan/W32.Agent.149330
Trojan/W32.Agent.15154176
Trojan/W32.Agent.154322.B
Trojan/W32.Agent.157388.E
Trojan/W32.Agent.157890.D
Trojan/W32.Agent.158920
Trojan/W32.Agent.159744.BXM
Trojan/W32.Agent.161476
Trojan/W32.Agent.16384.BKC
Trojan/W32.Agent.16384.BKD
Trojan/W32.Agent.16384.BKE
Trojan/W32.Agent.163840.CRV
Trojan/W32.Agent.165166
Trojan/W32.Agent.1676800
Trojan/W32.Agent.176640.RI
Trojan/W32.Agent.186254
Trojan/W32.Agent.188416.BKF
Trojan/W32.Agent.196584.D
Trojan/W32.Agent.196608.BWM
Trojan/W32.Agent.196734.B
Trojan/W32.Agent.197632.NV
Trojan/W32.Agent.198268.C
Trojan/W32.Agent.200704.BHW
Trojan/W32.Agent.2023424.AP
Trojan/W32.Agent.204800.BIO
Trojan/W32.Agent.209807
Trojan/W32.Agent.209952.C
Trojan/W32.Agent.212992.EIZ
Trojan/W32.Agent.212992.EJA
Trojan/W32.Agent.212992.EJB
Trojan/W32.Agent.212992.EJC
Trojan/W32.Agent.212992.EJD
Trojan/W32.Agent.221262.C
Trojan/W32.Agent.223297
Trojan/W32.Agent.2248547
Trojan/W32.Agent.2251264.J
Trojan/W32.Agent.226373.B
Trojan/W32.Agent.227395.B
Trojan/W32.Agent.227905.B
Trojan/W32.Agent.229428.F
Trojan/W32.Agent.2310144.ED
Trojan/W32.Agent.2317770
Trojan/W32.Agent.237443
Trojan/W32.Agent.243225.B
Trojan/W32.Agent.243738
Trojan/W32.Agent.24947946
Trojan/W32.Agent.277295.B
Trojan/W32.Agent.2812951
Trojan/W32.Agent.289792.IN
Trojan/W32.Agent.291777
Trojan/W32.Agent.291781.B
Trojan/W32.Agent.292803.B
Trojan/W32.Agent.2946852
Trojan/W32.Agent.2994688.K
Trojan/W32.Agent.2994688.L
Trojan/W32.Agent.3177482
Trojan/W32.Agent.3177984.D
Trojan/W32.Agent.321400
Trojan/W32.Agent.32768.ENC
Trojan/W32.Agent.32768.END
Trojan/W32.Agent.327680.AOA
Trojan/W32.Agent.331120.B
Trojan/W32.Agent.338944.HH
Trojan/W32.Agent.340837.D
Trojan/W32.Agent.340992.GS
Trojan/W32.Agent.353092.B
Trojan/W32.Agent.357700.C
Trojan/W32.Agent.3594240
Trojan/W32.Agent.366386
Trojan/W32.Agent.367408
Trojan/W32.Agent.37376.AAM
Trojan/W32.Agent.376320.GC
Trojan/W32.Agent.381717.B
Trojan/W32.Agent.382313
Trojan/W32.Agent.382738
Trojan/W32.Agent.383992.B
Trojan/W32.Agent.387584.GC
Trojan/W32.Agent.387584.GD
Trojan/W32.Agent.392813.C
Trojan/W32.Agent.397901.B
Trojan/W32.Agent.399593
Trojan/W32.Agent.404200
Trojan/W32.Agent.408288
Trojan/W32.Agent.40960.DQQ
Trojan/W32.Agent.411136.HZ
Trojan/W32.Agent.411136.IA
Trojan/W32.Agent.411648.HC
Trojan/W32.Agent.416465
Trojan/W32.Agent.418816.EW
Trojan/W32.Agent.425477
Trojan/W32.Agent.425511.B
Trojan/W32.Agent.438272.UV
Trojan/W32.Agent.441503
Trojan/W32.Agent.442368.XJ
Trojan/W32.Agent.448053
Trojan/W32.Agent.450560.TR
Trojan/W32.Agent.45157.B
Trojan/W32.Agent.45568.YQ
Trojan/W32.Agent.45568.YR
Trojan/W32.Agent.4608.UI
Trojan/W32.Agent.49664.UH
Trojan/W32.Agent.497138
Trojan/W32.Agent.50172.F
Trojan/W32.Agent.521435
Trojan/W32.Agent.53645.C
Trojan/W32.Agent.538893
Trojan/W32.Agent.546262
Trojan/W32.Agent.550858.B
Trojan/W32.Agent.55118.E
Trojan/W32.Agent.57344.FEV
Trojan/W32.Agent.573440.RI
Trojan/W32.Agent.576855
Trojan/W32.Agent.58460
Trojan/W32.Agent.599407
Trojan/W32.Agent.606208.OU
Trojan/W32.Agent.606320.B
Trojan/W32.Agent.607583.B
Trojan/W32.Agent.608118
Trojan/W32.Agent.614400.OI
Trojan/W32.Agent.615760
Trojan/W32.Agent.616269
Trojan/W32.Agent.620544.DD
Trojan/W32.Agent.624128.CU
Trojan/W32.Agent.629041
Trojan/W32.Agent.641067
Trojan/W32.Agent.64448.D
Trojan/W32.Agent.649728.DF
Trojan/W32.Agent.656896.CI
Trojan/W32.Agent.657408.CS
Trojan/W32.Agent.659214
Trojan/W32.Agent.659456.OG
Trojan/W32.Agent.659456.OH
Trojan/W32.Agent.659456.OI
Trojan/W32.Agent.659968.CT
Trojan/W32.Agent.662016.CO
Trojan/W32.Agent.663791
Trojan/W32.Agent.663793
Trojan/W32.Agent.664049
Trojan/W32.Agent.667136.CC
Trojan/W32.Agent.667374
Trojan/W32.Agent.672475.B
Trojan/W32.Agent.675541
Trojan/W32.Agent.690379
Trojan/W32.Agent.69144.C
Trojan/W32.Agent.726449
Trojan/W32.Agent.733184.NO
Trojan/W32.Agent.7335936.C
Trojan/W32.Agent.745984.BP
Trojan/W32.Agent.751616.BL
Trojan/W32.Agent.755749
Trojan/W32.Agent.7680.YQ
Trojan/W32.Agent.77824.DPA
Trojan/W32.Agent.790016.CC
Trojan/W32.Agent.792576.BQ
Trojan/W32.Agent.7931104
Trojan/W32.Agent.793600.DB
Trojan/W32.Agent.796160.BY
Trojan/W32.Agent.807936.BS
Trojan/W32.Agent.81408.ACB
Trojan/W32.Agent.858624.BE
Trojan/W32.Agent.86358.E
Trojan/W32.Agent.8704.AIG
Trojan/W32.Agent.906154
Trojan/W32.Agent.914944.BC
Trojan/W32.Agent.929792.FR
Trojan/W32.Agent.934912.AM
Trojan/W32.Agent.958125
Trojan/W32.Agent.97090.C
Trojan/W32.AntiAV.774656
Trojan/W32.Blamon.6520320
Trojan/W32.Brambul.65815
Trojan/W32.Bublik.139408
Trojan/W32.Bublik.143280
Trojan/W32.Bublik.146032
Trojan/W32.Bublik.18790
Trojan/W32.Bublik.22076
Trojan/W32.Bublik.25356
Trojan/W32.Bublik.27776
Trojan/W32.Bublik.323643
Trojan/W32.Bublik.330799
Trojan/W32.Buzus.8249242
Trojan/W32.Chistudi.1225512
Trojan/W32.Chistudi.1288690
Trojan/W32.Chistudi.1809108
Trojan/W32.Chistudi.2080840
Trojan/W32.Cosstab.17426793
Trojan/W32.Crypt.120832
Trojan/W32.Crypt.1474048
Trojan/W32.Crypt.6904448
Trojan/W32.Cutwail.286720
Trojan/W32.Dimnie.157696
Trojan/W32.Diztakun.903168
Trojan/W32.Dovs.102400.I
Trojan/W32.Dovs.90112.E
Trojan/W32.Ekstak.989949
Trojan/W32.Fakeoff.952591
Trojan/W32.Fsysna.9762268
Trojan/W32.Hesv.1114112
Trojan/W32.Hesv.1116160
Trojan/W32.Hesv.1187840
Trojan/W32.Hesv.1621504
Trojan/W32.Hesv.1718272
Trojan/W32.Hesv.6164480
Trojan/W32.Inject.128546
Trojan/W32.Inject.1446080
Trojan/W32.Inject.253952.AC
Trojan/W32.Inject.27648.ODK
Trojan/W32.Inject.352256.V
Trojan/W32.Inject.3930624
Trojan/W32.Inject.40960.APT
Trojan/W32.Inject.40960.APU
Trojan/W32.Inject.40960.APV
Trojan/W32.Inject.40960.APW
Trojan/W32.Inject.563712
Trojan/W32.Inject.57344.BKH
Trojan/W32.Inject.57344.BKI
Trojan/W32.Inject.57344.BKJ
Trojan/W32.Inject.57344.BKK
Trojan/W32.Inject.57344.BKL
Trojan/W32.Inject.57344.BKM
Trojan/W32.Inject.57344.BKN
Trojan/W32.Inject.57344.BKO
Trojan/W32.Inject.57344.BKP
Trojan/W32.Inject.634880.I
Trojan/W32.Inject.66560.BBRF
Trojan/W32.Inject.66560.BBRG
Trojan/W32.Inject.66560.BBRH
Trojan/W32.Inject.66560.BBRI
Trojan/W32.Inject.66560.BBRJ
Trojan/W32.Inject.66560.BBRK
Trojan/W32.Inject.66560.BBRL
Trojan/W32.Inject.66560.BBRM
Trojan/W32.Inject.66560.BBRN
Trojan/W32.Inject.66560.BBRO
Trojan/W32.Inject.66560.BBRP
Trojan/W32.Inject.66560.BBRQ
Trojan/W32.Inject.66560.BBRR
Trojan/W32.Inject.66560.BBRS
Trojan/W32.Inject.66560.BBRT
Trojan/W32.Inject.66560.BBRU
Trojan/W32.Inject.66560.BBRV
Trojan/W32.Inject.66560.BBRW
Trojan/W32.Inject.66560.BBRX
Trojan/W32.Inject.66560.BBRY
Trojan/W32.Inject.66560.BBRZ
Trojan/W32.Inject.66560.BBSA
Trojan/W32.Inject.66560.BBSB
Trojan/W32.Inject.66560.BBSC
Trojan/W32.Inject.66560.BBSD
Trojan/W32.Inject.66560.BBSE
Trojan/W32.Inject.66560.BBSF
Trojan/W32.Inject.66560.BBSG
Trojan/W32.Inject.66560.BBSH
Trojan/W32.Inject.66560.BBSI
Trojan/W32.Inject.66560.BBSJ
Trojan/W32.Inject.66560.BBSK
Trojan/W32.Inject.66560.BBSL
Trojan/W32.Inject.66560.BBSM
Trojan/W32.Inject.66560.BBSN
Trojan/W32.Inject.66560.BBSO
Trojan/W32.Inject.66560.BBSP
Trojan/W32.Inject.66560.BBSQ
Trojan/W32.Inject.66560.BBSR
Trojan/W32.Inject.66560.BBSS
Trojan/W32.Inject.66560.BBST
Trojan/W32.Inject.66560.BBSU
Trojan/W32.Inject.66560.BBSV
Trojan/W32.Inject.66560.BBSW
Trojan/W32.Inject.66560.BBSX
Trojan/W32.Inject.66560.BBSY
Trojan/W32.Inject.66560.BBSZ
Trojan/W32.Inject.66560.BBTA
Trojan/W32.Inject.66560.BBTB
Trojan/W32.Inject.66560.BBTC
Trojan/W32.Inject.66560.BBTD
Trojan/W32.Inject.66560.BBTE
Trojan/W32.Inject.66560.BBTF
Trojan/W32.Inject.66560.BBTG
Trojan/W32.Inject.66560.BBTH
Trojan/W32.Inject.66560.BBTI
Trojan/W32.Inject.66560.BBTJ
Trojan/W32.Inject.66560.BBTK
Trojan/W32.Inject.66560.BBTL
Trojan/W32.Inject.66560.BBTM
Trojan/W32.Inject.66560.BBTN
Trojan/W32.Inject.66560.BBTO
Trojan/W32.Inject.66560.BBTP
Trojan/W32.Inject.66560.BBTQ
Trojan/W32.Inject.66560.BBTR
Trojan/W32.Inject.66560.BBTS
Trojan/W32.Inject.66560.BBTT
Trojan/W32.Inject.66560.BBTU
Trojan/W32.Inject.66560.BBTV
Trojan/W32.Inject.66560.BBTW
Trojan/W32.Inject.737280.D
Trojan/W32.IRCBot.1949696
Trojan/W32.Jorik.1115648.B
Trojan/W32.Jorik.1230336.B
Trojan/W32.Jorik.126980
Trojan/W32.Jorik.16384.R
Trojan/W32.Kasidet.236032
Trojan/W32.KillMBR.1723397
Trojan/W32.Kovter.224290
Trojan/W32.Kovter.331780
Trojan/W32.Lebag.158208.L
Trojan/W32.Lebag.161792.C
Trojan/W32.Mansabo.495616.C
Trojan/W32.Mepaow.7699456
Trojan/W32.Mucc.450560.B
Trojan/W32.NanoBot.1486386
Trojan/W32.Neurevt.374272
Trojan/W32.NoHead.212992
Trojan/W32.NoHead.232960
Trojan/W32.OnlineGameHack.121904
Trojan/W32.OnlineGameHack.933731
Trojan/W32.OnlineGameHack.934491
Trojan/W32.OnlineGameHack.934636
Trojan/W32.OnlineGameHack.934725
Trojan/W32.OnlineGameHack.938387
Trojan/W32.OnlineGameHack.942754
Trojan/W32.OnlineGameHack.943685
Trojan/W32.OnlineGameHack.945148
Trojan/W32.OnlineGameHack.946109
Trojan/W32.Pasta.1810432.B
Trojan/W32.Pincav.4194045
Trojan/W32.Reconyc.137861
Trojan/W32.Refinka.164352.B
Trojan/W32.Refinka.634880.B
Trojan/W32.Refinka.929792
Trojan/W32.Regsup.742400
Trojan/W32.Remoxec.266509
Trojan/W32.Scarsi.616448.B
Trojan/W32.Scarsi.636214
Trojan/W32.Scarsi.921600
Trojan/W32.Scomma.832000
Trojan/W32.Scomma.835584
Trojan/W32.Shelma.28925
Trojan/W32.ShipUp.180096.B
Trojan/W32.ShipUp.181944
Trojan/W32.ShipUp.181952.B
Trojan/W32.ShipUp.217776.C
Trojan/W32.ShipUp.265040
Trojan/W32.ShipUp.271157
Trojan/W32.ShipUp.271229
Trojan/W32.Snojan.2828800
Trojan/W32.Snojan.80896
Trojan/W32.Snojan.80896.B
Trojan/W32.Snojan.81408
Trojan/W32.Snojan.81920.B
Trojan/W32.Snojan.82944
Trojan/W32.Swisyn.12920832
Trojan/W32.Swisyn.167936.Y
Trojan/W32.Swisyn.667648.B
Trojan/W32.Swisyn.667648.C
Trojan/W32.Swisyn.667648.D
Trojan/W32.Vapsup.299008.AC
Trojan/W32.VBKryjetor.163840.K
Trojan/W32.VBKryjetor.172032.M
Trojan/W32.VBKryjetor.172032.N
Trojan/W32.VBKryjetor.188416.U
Trojan/W32.VBKryjetor.188416.V
Trojan/W32.VBKryjetor.217088.AV
Trojan/W32.VBKryjetor.372736.E
Trojan/W32.VBKryjetor.376832.E
Trojan/W32.VBKryjetor.593920.G
Trojan/W32.VBKryjetor.937984.C
Trojan/W32.VBKryjetor.937984.D
Trojan/W32.VBKryjetor.954368
Trojan/W32.VBKryjetor.962560.C
Trojan/W32.VBKrypt.1044480.F
Trojan/W32.VBKrypt.1048576.P
Trojan/W32.VBKrypt.1048576.Q
Trojan/W32.VBKrypt.1052672.L
Trojan/W32.VBKrypt.1073152.X
Trojan/W32.VBKrypt.1126400.K
Trojan/W32.VBKrypt.200704.CT
Trojan/W32.VBKrypt.200704.CU
Trojan/W32.VBKrypt.200704.CV
Trojan/W32.VBKrypt.204800.DV
Trojan/W32.VBKrypt.204800.DW
Trojan/W32.VBKrypt.204800.DX
Trojan/W32.VBKrypt.2150400
Trojan/W32.VBKrypt.2262165
Trojan/W32.VBKrypt.450560.AY
Trojan/W32.VBKrypt.450560.AZ
Trojan/W32.VBKrypt.454656.AS
Trojan/W32.VBKrypt.454656.AT
Trojan/W32.VBKrypt.565248.AC
Trojan/W32.VBKrypt.573440.AR
Trojan/W32.VBKrypt.585728.X
Trojan/W32.VBKrypt.589824.U
Trojan/W32.VBKrypt.664145
Trojan/W32.Vilsel.74192
Trojan/W32.Waldek.350720
Trojan/W32.Wecod.11776.B
Trojan/W32.Wecod.739328
Trojan/W64.Agent.16060
Trojan/W64.Agent.3251200
Trojan/W64.Agent.360310
Trojan/W64.Agent.417792
Trojan/W64.Agent.532480.Q
Trojan/W64.Dridex.416768.B
Trojan/W64.Dridex.499712.N
Trojan/W64.Dridex.630784
Trojan/W64.Reconyc.97280
Trojan/W64.Shelma.7168.NQ
Trojan/W64.Wdfload.2144256.D
Trojan/W64.Wdfload.2144768.J
Trojan/W64.Wdfload.2448384.H
Worm/W32.Agent.104970
Worm/W32.Agent.14296
Worm/W32.Agent.3753523
Worm/W32.Agent.95992
Worm/W32.Ardurk.13312.FYE
Worm/W32.Ardurk.13312.FYF
Worm/W32.Ardurk.13312.FYG
Worm/W32.Ardurk.13312.FYH
Worm/W32.Ardurk.13312.FYI
Worm/W32.Ardurk.13312.FYJ
Worm/W32.Ardurk.13312.FYK
Worm/W32.Ardurk.13312.FYL
Worm/W32.Ardurk.13312.FYM
Worm/W32.Ardurk.13312.FYN
Worm/W32.Ardurk.13312.FYO
Worm/W32.Ardurk.13312.FYP
Worm/W32.Ardurk.13312.FYQ
Worm/W32.Ardurk.13312.FYR
Worm/W32.Ardurk.13312.FYS
Worm/W32.Ardurk.13312.FYT
Worm/W32.Ardurk.13312.FYU
Worm/W32.Ardurk.13312.FYV
Worm/W32.Ardurk.13312.FYW
Worm/W32.Ardurk.13312.FYX
Worm/W32.Ardurk.13312.FYY
Worm/W32.Ardurk.13312.FYZ
Worm/W32.Ardurk.13312.FZA
Worm/W32.Ardurk.13312.FZB
Worm/W32.Ardurk.13312.FZC
Worm/W32.Ardurk.13312.FZD
Worm/W32.Ardurk.13312.FZE
Worm/W32.Ardurk.13312.FZF
Worm/W32.Ardurk.13312.FZG
Worm/W32.Ardurk.13312.FZH
Worm/W32.Ardurk.13312.FZI
Worm/W32.Ardurk.13312.FZJ
Worm/W32.Ardurk.13312.FZK
Worm/W32.Ardurk.13312.FZL
Worm/W32.Ardurk.13312.FZM
Worm/W32.Ardurk.13312.FZN
Worm/W32.Ardurk.13312.FZO
Worm/W32.Ardurk.13312.FZP
Worm/W32.Ardurk.13312.FZQ
Worm/W32.Ardurk.13312.FZR
Worm/W32.Ardurk.13312.FZS
Worm/W32.Ardurk.13312.FZT
Worm/W32.Ardurk.13312.FZU
Worm/W32.Ardurk.13312.FZV
Worm/W32.Ardurk.13312.FZW
Worm/W32.Ardurk.13312.FZX
Worm/W32.Ardurk.13312.FZY
Worm/W32.Ardurk.13312.FZZ
Worm/W32.Ardurk.13312.GAA
Worm/W32.Ardurk.13312.GAB
Worm/W32.Ardurk.13312.GAC
Worm/W32.Ardurk.13312.GAD
Worm/W32.AutoRun.145920
Worm/W32.Bobic.41676.E
Worm/W32.Bobic.41679.C
Worm/W32.Bobic.41686.E
Worm/W32.Bobic.41689.E
Worm/W32.IRCBot.127488.D
Worm/W32.IRCBot.127488.E
Worm/W32.IRCBot.128000.F
Worm/W32.IRCBot.128000.G
Worm/W32.IRCBot.137728
Worm/W32.Kido.157980.K
Worm/W32.Kido.162304.B
Worm/W32.Kido.166740.G
Worm/W32.Kido.167836
Worm/W32.Nuwar.10240
Worm/W32.Socks.227242
Worm/W32.Updater.71168
Worm/W32.VBNA.1638401
Worm/W32.VBNA.28672.AN2. 안티 스파이웨어 업데이트 버전 : 2017-10-13.01


2-1. 다음 3개의 스파이웨어 및 애드웨어에 대한 진단/치료가 업데이트 되었습니다.


     Adware/NewGoPlus.N1.A

     Trojan/Dropper.W32.DreamTong.N29.A

     Trojan/Dropper.W32.NewGoPlus.N12.A-----------------------------------------------------------------------------

       Copyright ⓒ, (주) 잉카인터넷, 2000-2017, All rights reserved.

-----------------------------------------------------------------------------

Posted by Erteam